mgr inż. Aleksandra Niemiec
Gabinet Premium

Regulamin poradni

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z poradni internetowej w zakresie płatnych usług dietetycznych. Osoba korzystająca z usług poradni określana jest Usługobiorcą. Firma będąca właścicielem poradni Usługodawcą.

 1. Usługodawcą poradni internetowej jest dietetyk wykonujący usługę dietetyczną. Administratorem serwisu: Agencja Promocji Zdrowia, ul. Zębcowska 53B/24, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi a także za ewentualne konsekwencje zdrowotne jakie niesie za sobą przygotowany program zywieniowych przez poradnię Usługodawcy
 3. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która: ukończyła lat 18 lat oraz zaakceptowała Regulamin.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety
 5. Usługobiorca wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jednocześnie oświadcza, że:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) przez Administratora serwisu w celu zarządzania i administracji Portalem oraz obsługi usług płatnych,
  • - usługobiorca w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich edytowanie, modyfikowania i usunięcia. Prawo to winno być realizowane bezpośrednio przez Portal.
  • - usługobiorca ma prawo w każdym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku, powstającego pomiędzy Użytkowaniem a Portalem w chwili utworzenia konta na Portalu.
  • administrator oświadcza, że dane Użytkownika będą niedostępne dla osób trzecich
 6. Program żywieniowy przygotowany przez Uslugodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy
 7. W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie formularza zamówienia
 8. Wysłanie formularza zamówienia diety jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi. 
 9. Warunkiem przygotowania programu żywieniowego jest dokonanie ustalonej wpłaty na konto bankowe Usługodawcy, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony stosownym mailem.
 10. Jeżeli Usługobiorca nie dokona wpłaty w Ciągu 10 dni o wypełnienia fomularza zawarta umowa zostaje anulowana.
 11. Rozpoczęce usługi przygotowania programu następuje na trzeci dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy. Do tego momentu Usługobiorca ma prawo rezygnacji z usługi.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy. W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
 14. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

 

 

POKAŻ